ΚΕΡΜΑΤΑ - ΚΥΑΘΙΑ

ΧΡΗΣΕΙΣ

Τα κράματα χαλκού με ψευδάργυρο προορίζονται για τη χρήση κυάθιων και δίσκων, ενώ τα κράματα χαλκού- νικελίου, χαλκού-νικελίου-ψευδαργύρου και χαλκού-αλουμινίου-νικελίου προορίζονται για την παραγωγή κερμάτων.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


Τα κράματα CuZn28 και CuZn30 μπορούν να διατεθούν και στη μορφή κυαθίων και δίσκων κερμάτων. Το μέγιστο πάχος των δίσκων είναι 20mm.
Ειδικές παραγγελίες μπορούν να εκτελεσθούν μετά από συμφωνία.

Τα κράματα χαλκού (SF-Cu), χαλκού-νικελίου (Cu-Ni), χαλκού-νικελίου-ψευδαργύρου (Cu-Ni-Zn), χαλκού-αλουμινίου-νικελίου (Cu-Al-Ni) και χαλκού, αλουμινίου, ψευδαργύρου, κασσίτερου (Cu-Al-Zn-Sn) μπορούν να διατεθούν στη μορφή κερμάτων μετά από ειδική συμφωνία.

Αυτά τα κράματα μπορούν να διατεθούν μετά από συμφωνία.